Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

W województwie mazowieckim utrzymuje się stała ponad dwukrotna przewaga importu nad eksportem. Do jednego z najważniejszych kierunków działań, które ma na celu podniesienie konkurencyjności przemysłu w regionie oraz zwiększenia potencjału eksportowego Mazowsza możemy zaliczyć umiędzynarodowienie gospodarcze. Wsparcie w ramach Działania 3.2 ukierunkowane będzie na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu. Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich …

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Wsparcie adresowane będzie w szczególności …

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania udziału w działaniach promocyjnych określonych w …

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Celem poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług). Instrument jest komplementarny do wsparcia oferowanego w I osi POIR i zapewnia środki na realizację wdrożeń projektów badawczych. Kwota dofinansowania Terminy naboru Maksymalna kwota dofinansowania 50 000 000 …

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Kwota dofinansowania Terminy naboru Maksymalna kwota dofinansowania 1 000 000 PLN Rozpoczęcie naboru 6 marca 2018 Poziom dofinansowania 50 % Zakończenie naboru 29 listopada 2018 Status planowany Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Kwota dofinansowania Terminy naboru Maksymalna kwota dofinansowania zostanie określona w regulaminie konkursu Rozpoczęcie naboru 1 marca 2018 Poziom dofinansowania 25-80 % Zakończenie naboru 30 maja 2018 Status planowany Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Kwota dofinansowania Terminy naboru Maksymalna kwota dofinansowania 30 000 000 PLN Rozpoczęcie naboru 28 lutego 2018 Poziom dofinansowania do 80 % …

Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna

Konkurs ogłaszany jest na wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się niskim wskaźnikiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.W zależności od potrzeb danej placówki dodatkowe wsparcie może dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej …

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej. Kwota dofinansowania Terminy naboru Maksymalna kwota dofinansowania 1 500 000 zł Rozpoczęcie naboru 2 listopada 2017 Poziom dofinansowania 70-80 % Zakończenie naboru 29 grudnia 2017 Status aktualny Zapewniamy …

Działanie 1.5 Bon na innowacje

Głównym celem Działania jest wsparcie przedsiębiorców prowadzące do zwiększenia ich aktywności w zakresie współpracy z sektorem naukowo-badawczym. Działanie ma na celu zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie prowadzić będzie do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji w działalności rynkowej przedsiębiorstw w …