Poddziałanie nr 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej

Informacje o programie

 Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.
 Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
 W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.
 Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach
kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.
 Projekt musi obejmować prace rozwojowe.
 Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac
przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu.
 Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac
rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę;
 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych –
ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w
ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

Zakres programu

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

4 000 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

14 sierpnia 2018

Poziom dofinansowania

nie wskazano

Zakończenie naboru

12 pażdziernika 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.