Poddziałanie nr 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Poddziałanie nr 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz celów poddziałania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej. Do celów tych należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

Zakres programu

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia wyżej wymienionego nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

1 500 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

3 lipca 2018

Poziom dofinansowania

85%

Zakończenie naboru

31 października 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.