Poddziałanie nr 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie nr 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Informacje o programie

Wsparcie podmiotów gospodarczych znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, przede wszystkim za pośrednictwem inkubatorów przedsiębiorczości. Stworzenie kompleksowej oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju MŚP (pomysł, preinkubacja oraz inkubacja), kiedy to istnieje najwyższe ryzyko upadku firm. Wsparcia MŚP koncentrować się będzie na doradztwie m. in. w zakresie zakładania działalności gospodarczej, opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania.

Zakres programu

Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz celów poddziałania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Do celów tych należy w szczególności zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostkę.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

60 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

17 kwietnia 2018

Poziom dofinansowania

35%

Zakończenie naboru

4 stycznia 2019Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.