Poddziałanie nr 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie nr 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT PŁN (259/18), RPO Śląskiego

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej); spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; instytucje kultury; lokalne Grupy Działania; MŚP

Informacje o programie

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizacje projektów dofinansowanych w ramach Poddziałania 10.2.2 jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

Zakres programu

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:
1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

50 000 000 EUR

Rozpoczęcie naboru

29 czerwca 2018

Poziom dofinansowania

95%

Zakończenie naboru

30 sierpnia 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.