Poddziałanie nr 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Poddziałanie nr 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz celów działania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej, którym w szczególności jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). W przypadku zlecenia w ramach projektu realizacji usług podwykonawcy (w tym zagranicznemu), warunek uznaje się za spełniony.

Zakres programu

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

20 000 000 EUR – na badania przemysłowe;
15 000 000 EUR – na eksperymentalne prace rozwojowe;
200 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis;
2 000 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Rozpoczęcie naboru

16 sierpnia 2018

Poziom dofinansowania

nie określono

Zakończenie naboru

14 grudnia 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.