Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy. Podmioty lecznicze. Osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Informacje o programie

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji inwestycji uzupełniających interwencję EFS w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową [Narzędzie 14 Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie) zgodnie z Krajowymi Ramami Strategicznymi.

Zakres programu

W ramach realizacji projektu możliwe będzie realizowanie działań stricte inwestycyjnych w następującym zakresie:
– wyposażenie podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt medyczny,
– przebudowa, rozbudowa, remont obiektów związanych z ochroną zdrowia, przy czym zastrzega się, iż maksymalny udział wydatków kwalifikowalnych w ramach tej kategorii wydatków nie może przekroczyć 40% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
– prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
– wyposażenie podmiotów w rozwiązania informatyczno-komunikacyjne (tylko jako element projektu1),
– zakup sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii łącznie z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

Rozpoczęcie naboru

31 sierpnia 2017

Poziom dofinansowania

85 %

Zakończenie naboru

30 listopada 2017Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.