Poddziałanie nr 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie nr 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich.

Informacje o programie

Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz celów poddziałania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Do celów tych należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Zakres programu

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

20 000 000 zł, w tym:
450 000 PLN na eksperymentalne prace rozwojowe
500 000 PLN na usługi doradcze

Rozpoczęcie naboru

20 marca 2018

Poziom dofinansowania

50%

Zakończenie naboru

5 grudnia 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.