Poddziałanie nr 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie nr 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, RPO Podlaskiego

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach przedmiotowego poddziałania jest zapewnienie lepszych warunków do rozwoju MŚP. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu,
wsparciem będą objęte projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.

Zakres programu

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

nie określono

Rozpoczęcie naboru

30 kwietnia 2018

Poziom dofinansowania

85%

Zakończenie naboru

14 sierpnia 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.