Fundusze Unijne w Polsce

Fundusze Unijne w Polsce

W obecnym planie finansowym obowiązującym do 2020 roku Unia Europejska przeznaczyła na wsparcie naszego kraju 82,5 mld euro. Otrzymane środki w najwyższym stopniu przeznaczane są na finansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową oraz na wsparcie innowacyjności i rozwój przedsiębiorstw, a także już w mniejszym stopniu na wspomaganie inwestycji w ochronę środowiska i energetykę oraz projektów z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Dodatkowo znaczne wsparcie przeznaczono na realizację przedsięwzięć w zakresie usprawnienia komunikacji w miastach wojewódzkich i otaczających je gminach, a także projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Wymogiem Unii Europejskiej jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli skupienie się poszczególnych regionów na wybranych priorytetach polityki innowacyjnej.

Obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska udostępnia także tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy.

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Poznaj programy krajowe w ramach których możesz otrzymać dofinansowanie:

  • Program Infrastruktura i Środowisko - priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.
  • Program Inteligentny Rozwój - program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu, wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój - głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.
  • Program Polska Cyfrowa ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.
  • Program Polska Wschodnia jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.
  • Program Pomoc Techniczna ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.

Ponadto w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Rybactwo i Morze.

Programy regionalne

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Fundusze te zarządzane są przez instytucje samorządowe, a nie przez władze centralne jak było to w przypadku programów krajowych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów.

Środki unijne w programach regionalnych:

Dolnośląskie - 2,25 mld euro, Kujawsko-Pomorskie - 1,9 mld euro, Lubelskie - 2,23 mld euro, Lubuskie - 0,9 mld euro, Łódzkie - 2,25 mld euro, Małopolskie - 2,87 mld euro, Mazowieckie - 2,08 mld euro, Opolskie - 0,9 mld euro, Podkarpackie - 2,1 mld euro, Podlaskie - 1,21 mld euro, Pomorskie - 1,86 mld euro, Śląskie - 3,47 mld euro, Świętokrzyskie - 1,36 mld euro, Warmińsko-Mazurskie - 1,72 mld euro, Wielkopolskie - 2,45 mld euro, Zachodniopomorskie - 1,6 mld euro.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

W perspektywie 2014-2020 realizowane jest po raz pierwszy wsparcie na rzecz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Celem działania jest wsparcie rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych. ZIT w Polsce realizowany jest w ramach 16 programów regionalnych (RPO) oraz pośrednio w ramach programów krajowych. Pozwoli to na prowadzenie rzeczywiście zintegrowanych projektów finansowanych z różnych źródeł, zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro) odróżnia od programów regionalnych i krajowych ich międzynarodowy charakter oraz nacisk na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami. Przykładowe przedsięwzięcia realizowane ponad granicami mogą dotyczyć ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl