Klaster Estate Management Powered by Quality

Klaster EMQ Estate Management Powered with Quality to przedsięwzięcie zrzeszające podmioty działające w obszarze szeroko rozumianych innowacji technologicznych w budownictwie, zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.

Początki Klastra datuje się na 1 lutego 2016 roku. Głównym inicjatorem i założycielem EMQ była firma Walter Herz Sp. z o.o. Sp. K. W kwietniu 2017 roku pieczę nad zarządzaniem klastrem objęła Instytucja Otoczenia Biznesu SmartSkills Sp. z o.o. i obecnie pełni funkcję Koordynatora Klastra.

Obszar działalności EMQ

Działalność Członków Klastra skupia się na świadczeniu usług doradczych i konsultingowych na rzecz inwestorów, najemców i właścicieli nieruchomości. W zależności od potrzeb, poszczególni członkowie klastra łączą się tworząc najbardziej optymalny zespół specjalistów w celu oferowania pełnej usługi wymaganej od klienta.

Dzięki kooperacji członków Klastra zapewnione jest strategiczne doradztwo w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i wynajmie nieruchomości, a także administrowaniu nieruchomościami, zarządzaniu projektami, opracowaniu analiz oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii w budownictwie.

Elastyczne podejście do niestandardowych zadań pozwala na efektywne rozwiązywanie ewentualnych problemów i nie standardowych zleceń klientów. Zapewniane jest klientom wsparcie i najlepsze rozwiązania długoterminowe, bazujące na analizie trendów rynkowych.

Klaster jest to dobrowolne powiązanie firm i instytucji działających w tej samej lub pokrewnej branży albo świadczących usługi, które mogą się wzajemnie dopełniać.

Członkowie Klastra konkurują ze sobą ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań, prowadzące do osiągnięcia wymiernych indywidualnych korzyści.

Ideą Klastra jest budowanie relacji oraz sieci powiązań biznesowych pomiędzy poszczególnymi Członkami Klastra, a także wzajemna kooperacja i tworzenie wspólnych, komplementarnych produktów i usług.

Współpraca w ramach Klastra oraz wzajemna pomoc partnerów z wielu różnorodnych obszarów (nauki, biznesu) pozwala na intensywny transfer i przenikanie się doświadczeń oraz kapitału intelektualnego – co prowadzi do wzrostu potencjału innowacyjnego, zarówno całego Klastra jak i poszczególnych Członków.

Misją Klastra jest inspirowanie w ramach innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, dynamicznym rozwoju innowacyjnych technologii w budownictwie i zarządzaniu nieruchomościami, tworzenie optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki, w celu opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, kształcenia specjalistów, integracji środowisk przedsiębiorców oraz przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki działających w ramach Klastra oraz wspierania inicjatyw upowszechniających „społeczeństwo informacyjne”, „budownictwo ekologiczne” i „społecznej odpowiedzialności biznesu”, szczególnie w odniesieniu do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, których systematyczne kontakty z innymi przedsiębiorstwami można określić jako najbardziej trwałe, a więc potencjalnie najcenniejsze dla ich długofalowej działalności innowacyjnej.

 

Celami statutowymi Klastra EMQ są w szczególności:

 • pozyskiwanie klientów przez członków Klastra, czyli zwiększenie konkurencyjności członków Klastra na rynku oraz możliwości ulepszenia jakości świadczonych usług przez członków Klastra;
 • łączenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w celu podjęcia wzajemnej współpracy dla podnoszenia innowacyjności prowadzonej działalności gospodarczej;
 • stworzenie sieci współpracy dotyczącej szeroko pojętej działalności dotyczącej innowacyjnych technologii w budownictwie oraz zarządzania nieruchomościami, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowo –badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych;
 • wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze innowacyjnych technologii w budownictwie i zarządzania nieruchomościami oraz stworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych;
 • łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru innowacyjnych technologii w budownictwie i zarządzania nieruchomościami w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnych technologii w budownictwie i zarządzania nieruchomościami oraz innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy;
 • ułatwianie dostępu do źródeł finansowania;
 • tworzenie powiązań kooperacyjnych podmiotów, które są skoncentrowane sektorowo i tworzą łańcuch wartości.

Przedmiotem działalności Klastra EMQ jest:

 • budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami;
 • budowanie struktur i powiązań pomiędzy Klastrem, a podmiotami zewnętrznymi w tym także organizacjami z UE;
 • definiowanie obszarów i tematów badawczych z zakresu zainteresowań Klastra;
 • tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określoną tematyką;
 • realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, laboratoria i aparatura badawcza, zakup i sprzedaż know-how, technologii, zakup i sprzedaż maszyn i oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnianie infrastruktury;
 • realizacja wspólnych projektów, wytwarzanie nowych produktów i usług z dziedziny innowacyjnych technologii w budownictwie i zarządzania nieruchomościami (w tym również z udziałem podmiotów z zewnątrz);
 • gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowań członków Klastra;
 • promocja członków Klastra poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach, konferencjach;
 • edukacja przez różne formy upowszechniania innowacyjnych technologii w budownictwie i zarządzania nieruchomościami.