Działanie nr 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

Działanie nr 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego; związki jednostek samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej; państwowe jednostki organizacyjne; inne jednostki sektora finansów publicznych; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa; spółdzielnie mieszkaniowe; wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; kościoły; związek wyznaniowe; osoby prawne kościoła; osoby prawne związku wyznaniowego; partnerów prywatnych we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Informacje o programie

Projekt ma na celu podjęcie działań przyczyniających się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zakres programu

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:
1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
2. Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
3. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej.
4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych.
5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

95 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

3 września 2018

Poziom dofinansowania

85%

Zakończenie naboru

31 grudnia 2020Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.