Działanie nr 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Działanie nr 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Kto może składać wnioski?

podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne; jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty; ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast; instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy; instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej; szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe; przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa; organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia; podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne; partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców; federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Informacje o programie

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarze tematycznym konkursu. Przedmiotem konkursu są projekty realizowane poza Common Framework. Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego działania 4.3, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”. Realizacja projektów współpracy międzynarodowej dzięki którym powstaną nowe rozwiązania, powinna przyczynić się także do zwiększenia efektywności innych interwencji wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres programu

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

29 100 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

1 sierpnia 2018

Poziom dofinansowania

97%

Zakończenie naboru

31 października 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.