Działanie nr 4.2 Gospodarka odpadami

Działanie nr 4.2 Gospodarka odpadami (RPO Kujawsko-Pomorskiego), RPO Kujawsko-pomorskiego

Kto może składać wnioski?

a) jednostka samorządu terytorialnego;
b) związek jednostek samorządu terytorialnego;
c) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
d) samorządowa jednostka organizacyjną;
e) przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami
f) partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Informacje o programie

Celem konkursu jest zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie.

Zakres programu

1. wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami poprzez:
-budowę, przebudowę, modernizację instalacji do odzysku i recyklingu ze strumienia odpadów komunalnych (w tym kompostowni dla odpadów organicznych),
-przebudowę, modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych pod warunkiem, że nie doprowadzi to do zwiększenia mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
2. działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców gminy jako element projektu wymienionego w punkcie 1.
Zakres projektu kompleksowego może obejmować wybrane elementy wymienione powyżej, w zależności od zidentyfikowanych w regionie gospodarki odpadami potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z planem inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi..

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

8 000 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

20 sierpnia 2018

Poziom dofinansowania

85%

Zakończenie naboru

30 listopada 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.