Działanie nr 2.5 Programy Akceleracyjne

Działanie nr 2.5 Programy Akceleracyjne, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Informacje o programie

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych na obszarze całego kraju, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz celów działania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Do celów tych należy w szczególności wsparcie za pomocą programów akceleracyjnych, przedsięwzięć opartych o innowacyjne pomysły przy udziale odbiorców technologii zainteresowanych ich wdrożeniem i rozwojem.

Zakres programu

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których za pośrednictwem akceleratorów realizowane będą, przy udziale odbiorców technologii (średnich i dużych przedsiębiorców), programy akceleracyjne dla startupów z wykorzystaniem usług wspierających rozwój przedsiębiorstw oraz grantów.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

15 000 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

17 lipca 2018

Poziom dofinansowania

15-100%

Zakończenie naboru

4 września 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.