Działanie nr 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Działanie nr 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskiego

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Celem głównym Osi Priorytetowej 1 jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji w szczególności poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Celem szczegółowym działania 1.5 jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowo określonego dla działania 1.5.

Zakres programu

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów- Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego.
2. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze wybranych inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
-budowy lub rozbudowy przedsiębiorstwa;
-wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu;
-zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa;
-zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
3. Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drewno-meblarskie,
d) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
e) multimodalny transport i logistyka,
f) produkty oparte na technologiach informacyjnych,
przy czym przedmiotem projektu musi być inwestycja w zakresie przemysłu stoczniowego (w szczególności w zakresie budownictwa okrętowego).
4. Dofinansowaniu będą podlegały przedsięwzięcia realizowane w zakresie i na rzecz budowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore i/lub ich naprawy, konserwacji, przebudowy, a także produkcja i dostarczanie wyposażenia i części statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore (np. kotwic, śrub napędowych, silników, instrumentów i przyrządów pomiarowych kontrolnych i nawigacyjnych, instalacji, oświetlenia).
5. Wszystkie projekty o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą podlegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 108 i 108 Traktatu.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Minimalna kwota dofinansowania

4 000 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

1 sierpnia 2018

Poziom dofinansowania

55% mikro i mali przedsiębiorcy 

45% średni przedsiębiorcy

Zakończenie naboru

27 września 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.