Dzaiałanie nr 1.4 Wzór na konkurencję II etap

Działanie nr 1.4 Wzór na konkurencję II etap, Polska Wschodnia

Kto może składać wnioski?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Informacje o programie

Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, która w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Polski Wschodniej oraz celów działania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej.
Do celów tych należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez zwiększenie ich potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Zakres programu

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wdrożenia rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

3 000 000 PLN w przypadku wdrażania innowacji produktowej

1 000 000 PLN w przypadku wdrażania innowacji innej niż produktowa

Rozpoczęcie naboru

30 maja 2018

Poziom dofinansowania

50%

Zakończenie naboru

30 maja 2019Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.