Działanie nr 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie nr 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Polski Wschodniej oraz celów działania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej. Do celów tych należy zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorce w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów w wybrane rynki zagraniczne.

Zakres programu

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

  • 800 000 PLN (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)
  • 550 000 PLN (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w tym: 
  • 30 000 PLN na usługi doradcze;
  • 100 000 PLN na zakup oprogramowana niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych 

Rozpoczęcie naboru

30 lipca 2018

Poziom dofinansowania

85%

Zakończenie naboru

4 września 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.