Działanie nr 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Działanie nr 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18, RPO Świętokrzyskiego

Kto może składać wnioski?

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności  innowacyjnej oraz B+R do gospodarki regionu  oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Informacje o programie

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W ramach projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Zakres programu

Wsparciem objęte mogą zostać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

750 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

29 czerwca 2018

Poziom dofinansowania

1.W przypadku projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

a) 55% dla mikro i małego przedsiębiorstwa,

b) 45% dla średniego przedsiębiorstwa,

c) 35% dla dużego przedsiębiorstwa

2.W przypadku projektów realizowanych w ramach pomocy de minimis: 75%

Zakończenie naboru

28 września 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.