Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Kto może składać wnioski?

m.in. mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Głównym celem realizowanego programu jest zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim.

Zakres programu

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na:
– budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
– budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wwysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
– budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
– budowie i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

Rozpoczęcie naboru

30 czerwca 2017

Poziom dofinansowania

60-80 %

Zakończenie naboru

29 grudnia 2017Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.