Działanie nr 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Działanie nr 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPO Podlaskiego

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Celem Działania 1.3 Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację Działania 1.3 Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach w całym okresie realizacji Programu przewidziano kwotę 95 300 000,00 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 50 000 000,00 PLN. Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 2 500 000,00 PLN.

Zakres programu

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym (typ projektu 1. wymieniony w SZOOP), w tym np.:
-rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
-dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
-inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

12 000 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

23 sierpnia 2018

Poziom dofinansowania


70% dla mikro i małych przedsiębiorstw
60% dla średnich przedsiębiorstw

Zakończenie naboru

24 września 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.