Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Kto może składać wnioski?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Zakres programu

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. Działania te mają na celu zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, potrzebnych do wprowadzenia ich produktów na nowy rynek (nowe rynki) w innym państwie członkowskim UE lub w kraju trzecim. Wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizają. Projekt może obejmować koszty zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.Niedominującą, integralną część projektu stanowić może wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o ile wynikają one z opracowanego nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. Ponadto MŚP mogą otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego zwią zanego z internacjonalizacją ich działalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

800 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

luty 2018

Poziom dofinansowania

85 %

Zakończenie naboru

marzec 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.