Działanie nr 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Działanie nr 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckiego

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

Informacje o programie

Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz celów poddziałania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej. Do celów tych należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Zakres programu

W ramach konkursu wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych, prowadzonych we współpracy z jednostką naukową. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także wynajem/amortyzację infrastruktury badawczej, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R; uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku , wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

Kwota dofinansowania

Terminy naboru

Maksymalna kwota dofinansowania

5 000 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

30 czerwca 2018

Poziom dofinansowania

80 %

Zakończenie naboru

5 września 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.